Tài liệu VPS

Tổng hợp chia sẻ tài liệu VPS đầy đủ và dễ hiểu nhất về cách mua VPS chất lượng và sử dụng, tối ưu VPS hiệu quả nhất.

SSL Let’s Encrypt IIS Let’s Encrypt là đơn vị cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí và tự động. Được quản lý thông qua Internet Security Research...
Lỗ hổng nghiêm trọng của Apache version 2.4.17 đến 2.4.38! Chúng tôi nhận được cảnh báo bảo mật nguy hiểm đối với các bản Apache version 2.4( từ 2.4.17 đến 2.4.38) đây là lỗi cực...
error: Autoconf version 2.68 or higher is required Khi bạn thử biên dịch một số phần mềm (trong trường hợp của tôi là ImageMagick), bạn có thể gặp lỗi này: error:...
Hướng dẫn fix bug Memcached chặn DDOS Hacker lợi dụng tấn công sẽ gửi một gói tin fake địa chỉ IP của nạn nhân đến server memcached trên port 11211....
Wordpress optimize tối ưu hóa VPS chạy wordpress MySQL có thể lưu kết quả của một truy vấn trong bộ nhớ cache riêng của nó. Để kích hoạt nó chỉnh sửa các tập tin cấu hình...
Tối ưu hóa optimize perfomance VPS linux cpanel directadmin Thêm /etc/security/limits.conf:   * soft core 0 * hard core 0 * hard nproc 15 * hard rss 32000 * hard...
Tối ưu hóa nginx php-fpm 1. Tối ưu hóa nginx - kiểm tra CPU grep ^processor /proc/cpuinfo | wc -l Thiết lập thông số theo công thức...
Tính năng ưu việt bảo mật tốt của Cloudlinux Cloudlinux chỉ support các control sau: https://www.cloudlinux.com/partners/cp/ CloudLinux OS là hệ điều hành...
Qmail, Check and Delete Spam mails trên máy chủ kloxo # /var/qmail/bin/qmail-qstat    To check the mail queue in plesk from command line. # /...
Optimize WHM cpanel tối ưu hóa 1. Disable Mailman 2. Tweak Spamassassin Utility SpamAssassin đứng cạnh Mailman về tiêu thụ...
Install Cloudlinux on directadmin Đăng nhập vào linux server/VPS với root Sau đó chạy lệnh:   $ wget...
Install cài đặt build directadmin centos 6 - Update centos yum update -y - Install các thư viện cần cho directadmin: CentOS 5 and 6 yum install wget...
Increase /tmp Cpanel tăng kích thước /tmp 1. Tắt các dịch vụ panel, apache (litespeed), mysql /etc/init.d/cpanel stop /etc/init.d/httpd stop...
Enable disable cagefs on directadmin Để bật cagefs cho 1 user /usr/sbin/cagefsctl --disable user Để bật cagefs cho tất cả các user...
Chuyển đổi mysql tới mariadb trên directadmin MariaDB là một nhánh của MySQL, được thiết kế để quá trình chuyển đổi từ MySQL sang MariaDB không gặp bất cứ trở ngại nào....
Cài đặt install kloxomr7 Bước 1 : login SSH với root Bước 2: yum update -y Bước 3: cài đặt 1 số gói cần thiết yum install yum-utils...
Cài đặt install cpanel trên vps centos Cài đặt các gói của centos # yum install selinux coreutils binutils make dialog gcc gcc-* glib* # yum install...
Best my.cnf cho performance magento [mysqld] datadir=/var/lib/mysql socket=/var/lib/mysql/mysql.sock user=mysql #innodb settings...